Miks kehastab Proserpina transformatsiooniprintsiipi?
Anu Kallavus
Juba mõnda aega on Proserpina sõlmedega täpselt aspekteeritud. Sellest ilmselt ka sügavam huvi tema olemust uurida, mis mitmel korral endast märku andis. Küsimustele vastust otsides leidsin Vladimir Petrovitš Dmitrijenko artikli, mis avab selle huvitava taevakeha sügavamaid tagamaid. Tõlke on teinud Kiiri Raal

Proserpina astroloogiline printsiip

Vladimir Petrovitš Dmitrijenko

 

„Pütaagorlased ja teised filosoofiakoolkonnad oletasid, et Jumala jumalik ühtne olemus ilmutub läbi kolmiku Isa, Ema, Laps. Need kolm, kes moodustavad Jumaliku perekonna, elunevad loomises. Nende sümboliks on Eukleidese 47. tees: „Jumal-Isa on Vaim, Jumal-Ema on Mateeria/Aine ning Jumal-Laps nende Kahe tulemus.“ Jumal-Laps esindab Loodusest sündinud ja Looduse koostisosadeks olevate elusolendite Summat. Vaimu seemned on külvatud Mateeria – Emakese Looduse üska ning patuta (puhta) eostumise teel ilmuvad järglased.“  See tsitaat pärineb peatükist „Lilled, taimed, viljad ja puud“ Manly P. Hall'i raamatus „Lühientsüklopeedia...“ („Nauka“, Novosibirsk, 1992). Siin on Jumal-Isa esitatud universaalse Initsieeriva Tulena.  Minu jaoks seondub see Blavatsky Fohat'iga, mis läbib Varjatud Kõiksust, Ookeani, kõikide asjade Jumalikku Ürgema, pakkudes Varjatud Kõiksusele lohutust ning päästes teda Igavesest Mitteolemisest, tehes teda elavaks. Kuna nood kolm koostisosa on kõrgema argumendi funktsioon, siis väljendub Algalge kõrgem tase säärasel kujul, mis kätkeb endas nii Vaimu kui Loodust kui ka nende koostöö tulemust – niisiis Lapsena

Sümbolismi uurides leiame märgi )( või ][, mille sisuks on Ilmakõiksuse viljastusprotsessi kirjeldamine või stiliseeritud kujutamine. Fohat (ristlõikel punktina nähtav kiir) tungib läbi kahe ilmutumatu Universumi vahelt, mis on ühtse Terviku osad. Samamoodi tungib välk läbi kahe liigpingestatud ja lahendumist ootava äikesepilve vahelt, mis on Maa ühtse Taevalaotuse osad. Kas seos on mõistetav? Proserpina astroloogiliseks sümboliks on kahe vastassuundadesse pööratud ümar- või nurksulgude vaheline punkt. ][- see on seeme sügaval maapõues. Ühtaegu on seesama sümbol ka emaüsast sündiv Laps. Kuhu ka ei vaataks, kõikjal on küll valgustatud seda protsessi personifitseerivat Proserpina Printsiipi ][, ent selle Printsiibi mõistmine on võrdlemisi maine ja vähe läbimõtestatud. Siit tulenevad ka raskused selle sümboliga seotud horoskoobiaspektide tõlgendamisel. Miks kehastab Proserpina transformatsiooniprintsiipi? Miks on tema Printsiibi mõistmise võti: „Surmast ellu, elust surma“?

 

See saab selgemaks, kui vaadelda Proserpina Printsiipi eostumis- ja sünniprotsessis. Välisvaatlejale tajutava Ilmutunud organismi (Universumi) Seeme langeb Ilmutunud organismi (Universumi) üska, kadudes välisvaatleja jaoks: „elust surma“. Emaüsas arenev Laps ei ole ei kõrvalise vaatleja ega maailma jaoks tajutav iseseisvalt eksisteeriva organismina. Teda justkui polekski olemas, kuid see-eest on lapseootel ema, kes kannab enda sisemuses omi, kellegi poolt viljastatud ideid. Viljastatud idee – see on mõte. Emaüsast sündiv Laps – see on transformatsiooni läbi teinud Seeme, mis on kunagi viljastanud teda üsas oodanud Eostumisidee – munaraku. Emaüsast sündiv laps – see on „surmast ellu“ ilmumise sisu, ema enda seniilmutumata osa ilmutamine kellegi poolt. Terviku Osa, mis võib eksisteerida omaette, emast väljaspool. Selle tõttu ei ole too sündinud, selles maailmas „surmast ellu“ ilmutunud ema osake enam ema ise. Pärast lapse sündimist ja tema eraldumist emast, tekib kaks täiesti iseseisvat olemust. Toome paralleeli Thothi Pühadele Käsulaudadele üles tähendatud paradigmaga: „Nagu üleval, nõnda ka all“. ... Maine ema sünnitab lapse kui Elu ühe vormi, mille matriitsi ta ise esindab. Vaadelgem seda avaramalt: kas tõesti on kõne all üksnes inimsugu? Ei! Täpselt samamoodi sünnitab lõviema enda sarnase lapse – uue elu, Elu kui Printsiibi ühe vormi. Looma- ja taimeriik on aga ju samuti Elu olemus. Vaat milles peitub fraasi „Poeg, see on Elu“ sisu! Pange tähele, et sõnad „Poeg“ ja „Elu“ kirjutatakse selles fraasis kõikides ürikutes suure algustähega. See tähendab, et neid sõnu ei tohi mõista maises tähenduses, harjumuslikus seoses: poeg, see on elav inimlaps, vaid kui Printsiipi: „Kõik ilmutumatust ja ilmutunust ilmutunu – see on Elu“. Üksnes niiviisi võime rääkida universumi, tähe, planeedi elust. Võime rääkida elust planeedil, pidades silmas kõiki eluvorme sellel planeedil, või siis rääkida kellestki teatud kindlast pojast. Algul aga läbivad kõik need elu ilmutunud vormid ilmutumata elu staadiumi, arenedes juba ilmutunu sisemuses ning valmistudes samuti ilmutunud eluks saama. Ent see protsess saab võimalikuks vaid siis, kui ilmutunud Ellu siseneb mingi initsieeriv faktor, idee, seeme. Maisel tasandil on seeme kõigest keeruka orgaanilise substantsi transformatsiooni tehnoloogilise protsessi  salvestis; substantsi, mis on organiseeritud elementaarsetest orgaanilistest komponentidest, millistest igaüks kujutab endast surnud, kuid ratsionaalselt järjestatud keemilistest elementidest koosnevate surnud keemiliste ühendite keerukat hierarhiat.

 

Hierarhiliselt korrastudes (töötab Merkuuri Printsiip – Jumalik Kord) muutub ka iga surnud mineraal surnust elavaks. Selle tõttu ongi Neitsi Märgi „päevaseks“ valitsejaks Proserpina („lava peal“), „öiseks“ valitsejaks aga Merkuur („kulisside taga“). Sellel tasandil viibib surnu ja elusa piir pidevas dünaamilises tasakaalus. Ja miski või keegi säilitab seda tasakaalu ning tema võimuses on kallutada seda kas elu või surma poole.

 

Elu on ülesehitus lihtsalt keerulisele. Surm on lammutumine keerulisest lihtsaks ja elementaarseks. Seda dünaamilise tasakaalu punkti hoiabki kontrolli all Printsiip ][  - “Proserpina” - “Püha Vaimu” Printsiibi olemus. See tähendab, et kõrgemal tõlgendustasandil on astroloogiline sümbol ][  Kvaliteedi olemus, “Püha Vaimu” Printsiibi olemus, ühes “Tema seitsme anniga”. Mis annid need niisugused on? Need on 7 Põhiplaneeti, ühes nende tegevuse orbiitidega (loe: sfääridega). Sfääridega, mis lähevad üksteise sisse nagu matrjoškanukud. Kujundlike võrdluste mittetõsidus ei tohiks Teie mõtteid eemale juhtida esitatava teema mõistmiseks hädavajalikult tõsimeelselt suhtumiselt. Püha Vaimu ja tema seitsme anni kohta on hästi öeldud Blavatsky “Salaõpetuse” Kosmogeneesis. Seal leiate, kuidas “sünnitatakse seitset”.

 

Proserpina on protsess. See on üleminek surnust elusaks ja vastupidi. Tihenedes ja koondudes ilmutuvad peenmateriaalsed energiad füüsiliste kehadena, mis kannavad endas neid moodustavate energiate ühist (juba varjatud) potentsiaali. Eelnevalt vabad (elavad) energiad transformeerusid füüsilise keha potentsiaalseks energiaks, mille monomeeriks on Universumis Päikese aine – vesiniku aatom. Vabadele energiatele tähendab füüsiliseks kehaks muundumine surma, ent füüsilistele kehadele on see alles nende elu algus. Vesiniku aatom alustab oma evolutsiooni, muundudes raskemaiks elementideks, keemilisteks ühendeiks, nende ühendite ühendeiks.

 

Inimene koosneb samuti päikeseainest. Inimeseni viiv energiate, aatomite, keemiliste elementide ja keerukate orgaaniliste ühendite hierarhiline redel sai võimalikuks selle tõttu, et kõrvuti kloonimisega eksisteerib teinegi tee, mille puhul emale antakse lisaks täiendav initsieeriv potentsiaalne energia ning tema sünnitatud laps ei ole ema ise, vaid üksnes temaga sarnane (Vorm). (Vegetatiivse paljunemise puhul “ema” reduplitseerib end, tema “laps” on ema vahetu koopia ning mõlemad on sisuliselt kaks uut “last”).

 

Võimelisus võtta vastu võõrast initsiatsiooni, avaldada sellele vastasmõju ning anda see välja maailma, lisades sellele omaenda olemuse, endasarnasuse – see ongi fertiilsus. Igaühele meist tagab viljakuse Proserpina Printsiip, mis viibib ja töötab meis kõigis.

 

Päike horoskoobis näitab Isa, Kõigi Asjade Loojat, Meie Elu Peapõhjust ja meie isa, meie loojat.

 

Kuu Printsiip on Isanda Naisaspekt, Ema Mateeria, Loodus/Loomus. Horoskoobi omaniku loomus, mis tema elu sünnitab, ilmutab ja elustab. Kuu horoskoobis on ka ema, kes on selle horoskoobi omaniku ilmale toonud. Kuidas lugeda horoskoobis Kuu ja Päikese “opositsiooni” aspekti, tuginedes eelnevale, ent kasutades Printsiipide termineid? Nõndaviisi - “Sinu (Päike) Loomus (Kuu) on vastuolus (opositsioon) Jumalaga”.

 

Proserpina on elu sündimise müsteerium, surnust elusaks, viljastamatust viljastatuks ülemineku müsteerium, õigupoolest on ta meie fertiilsus selle “puhtal” kujul. Kuidas lugeda horoskoobis Proserpina ja Päikese “opositsiooni” aspekti? Üks variant on järgmine: “Sinu (Päike) võimelisus last sünnitada (Proserpina, fertiilsus) on vastuolus Jumalaga”. Teine variant: “Enne kui sa võid lapse sünnitada, tuleb sul leida Jumalaga ühine keel”. Ja täiesti “maine” variant: “Sul tuleb täita mõningad tingimused, et mehe seeme saaks sind viljastada”. Võib ka mõistukõneliselt väljenduda: “Mitte iga ader ei või sinu vagu künda ega sinna seemet külvata” või (meesterahvale) “Mitte iga vagu ei või sina üles künda ega sinna oma seemet külvata”. Niisiis, ][ - see on elu sündimise müsteerium, surnust elusaks, viljastamatust viljastatuks ülemineku müsteerium. Ja seda kõike surnud materiaalsete keemiliste elementide kaosest (Maa), järjestades nende ühendeid ja sünnitades uusi, nii elemente kui aineid (elu alkeemia), tõustes mööda hierarhilist redelit surnud maailmast orgaaniliste aineteni ning edasi, regeneratsioonivõimeliste aineteni ja veel kaugemale – organismideni. Tema valduses on ka seesama protsess vastupidises järjekorras.

 

Merkuur on “mõtleja”, Marss on “tegutseja”. Proserpina on nende mõlema kõrgem oktaav, see tähendab “mõtlev tegutseja”, ent ka sellest määratlusest ei piisa. Tema funktsioonid on analüüs ja süntees kui ühtne protsess. Ta esindab kõrgemat oktaavi mitte üksnes kõigile Seitsmele Põhiplaneedile, vaid ka Kõrgematele Planeetidele, mille orbiidid on “kaasatud” Proserpina orbiiti (orbiidiga piiritletud sfääri). See ei ole vastuolus “Sephiroti Puuga”, kus iga väline sfäär hõlmab kõigi sisemiste sfääride Omadusi ja Printsiipe. Kui isikuhoroskoobis on isiku Loomus Jumalale vastumeelne, (Päike Kuuga opositsioonis, kvadraadis või poolkvadraadis), siis on ebameeldivused silmaga näha, sealhulgas perekondlikul-olmelisel tasandil ning muuhulgas on need ebameeldivused seotud järglaskonnaga. Olenevalt aspektidest teiste planeetidega saame variatsioone, olenevalt Majadest – nende variatsioonide realiseerumisaja ja -valdkonnad. Kui niisuguses vigastatud horoskoobis on Proserpina aspektid soodsad, siis sigimisvõime säilib, ehkki see ei pruugi realiseeruda teiste planeetide omavaheliste aspektide pingestatuse tõttu. Kui aga Proserpina on põhiplaneetidega pingeaspektides, siis on isik ohualdis juba vahetult fertiilsuse seisukohast. Nagu näete, oleme jõudnud selleni, et tegu on juba algviljatuse diagnoosimisega, kasutades astroloogilist uurimismeetodit ja meditsiinilist uuringut. Elus realiseerub algviljatus kõikidel erinevalt. See võib olla isiku liigne valivus eostumisvõimaluse suhtes teatud kindlatelt isikutelt, ülemäära suurenenud vastumeelsus konkreetsete olukordade suhtes, ülisuur enesearmastus või üleliigne hoolitsemine omaenda mugavuse eest. Eostumisvõimalus on siin küll säilinud, kuid isik käitub sellega nagu koer heinakuhja otsas: “ise ei söö ja teistele ka ei anna” või Othello sündroomi järgi: “ärgu saagu sa mitte kellegi omaks”. Edasi kerkib esile raseduse talumise problemaatika. Üldtasandil vastutab selle eest Kuu, biokeemilise kindlustatuse ja neurohumoraalse regulatsiooni tasandil aga Proserpina.

 

Materiaalsel alusel lokaliseerub Proserpina Printsiip elusorganismis hüpotalamus-hüpofüsaarsüsteemis. Ent kõik morfofunktsionaalne selles süsteemis asetseb allpool hüpotalamust: hüpofüüs koos talle alluvate perifeersete neuroendokriinnäärmetega – kõik see on oma olemuselt “seitse andi”, septemviri planeetide juurde kuuluvad struktuurid. Kus on aga Proserpina materiaalne substraat? - Hüpotalamuse “saba” halltuumad. Just siin reprodutseerivad rakud vastavalt elektronsalvestistele ehk füsioloogide termineid kasutades: “aju elektriimpulsside toimel”,  keerukate biokeemiliste ühendite kompleksi. Need ühendid jõuavad verre, mis kannab nad nende sihtkohta – hüpofüüsi, mille tööd nad dirigeerima asuvad.

 

Proserpina näitab horoskoobis isiku kogu neuroendokriinsüsteemi töö harmoonilisust või häiritust. Nii näiteks eeldavad Proserpina ja Saturni pingeaspektid hälbeid luustiku ja lihastiku moodustumisel, närvisüsteemi orgaanilise baasi formeerumises ja arenemises, ebasoovitavaid nahamuutusi ning kehakarvade kasvu soovimatut intensiivsust ja elujõulisust. Proserpina ja Uraani pingeaspektid osutavad koleerilisele närvitüübile, pinevatele “vaimuvälgatustele”, ideedele, mille teostamiseks võib horoskoobi valdajal vajaka jääda kas omaenda mõistusest, omaenda jõust või omaenda eluajast. Mõtete väljahaudumise, raseduse talumise, vaimusünnitiste ilmaletoomise (koormatus loomingulise probleemiga) seisukohast avaldub siin häiritus selle protsessi koordinatsioonis, seda nii horoskoobi omaniku poolt kui tema ümbruskonna suhtumises temasse. Sünnitus kulgeb eeldatavasti ebaharilikes tingimustes, sünnituse käigus esineb “üllatusi” nii horoskoobi omanikule kui ümbruskonnale ning lisaks võib eeldada sünnitustegevuse kiiret kulgemist ja sünnitustraumade ohtu nii hinge- kui kehatasandil.

 

Proserpina ja Neptuuni pingeaspektid kõnelevad võimalikust ema ja loote ühtesobimatusest, ettepanekutest katkestada rasedus selle erinevatel etappidel. Lisaks võib arvata, et niisuguste aspektide kandjale on vajalik ebamaine armastus oma loomingu vastu, suutmaks seda algul välja haududa, lõpuni kanda ning seejärel ilmale tuua. Ja see armastus peab olema ennastohverdav, selle hind peab olema kõrgem omaenda elu hinnast ning nõustuda tuleb “sellega, mida Jumal anda suvatseb”, mitte oodata fotomodellist imelast. Raseduse ajal tuleb võtta palju ravimeid. Diagnoos ja tõenäoline sünnituse kulg jäävad raseduse lõpuni ebaselgeks. Sünnitus kulgeb joobeseisundis, joobumuses või narkootiliselt pärsituna, kusjuures see puudutab enamjaolt kõnealuse aspekti kandjat [s.t. sündijat – tlk.], kui sünnitajat ennast. Ta sünnib joobnuna või orgaaniliste hälvetega vestibulaarelundis ja väikeajus. Vägagi tõenäoline on pingeline elusituatsioon joovastavate ja narkootiliste preparaatidega. Kui sellele lisandub veel pingestatud Marss, siis tuleb oodata loote sünnitraumat, raseduse kirurgilist katkestamist või sünnitust operatsiooni teel.

 

“Halva” Jupiteri puhul on tõenäolised arstide eksimused raseduse ja sünnituse juhendamisel, tüsistusena tekkiv verejooks, häired vere hüübimises. Puhtalt “Nepuunlikud” aspektid Proserpinaga annavad tahte ja armastuse proovilepaneku oma “loominguvilja” suhtes läbi toksikooside raseduse esimeses pooles – tööle asuvad nonagoonid, mis kurnavad aspekti kandja psüühikat sedavõrd, et ta ei pea enam vastu ja otsustab koormast vabaneda (naine katkestab raseduse). Veenuse ja Kuu nonagonidele Proserpinaga kaasnevad toksikoosid raseduse teises pooles. Horoskoop tuleb siin läbi töötada ühtse tervikuna, kõigi astroloogias arvesse võetud printsiipide koosmõjuna.

 

Proserpina aspektid Päikesega osutavad seletusele. Nad vastavad küsimusele, mispärast see toimub justnimelt nii, aga mitte teisiti, kas ettekirjutusi on või mitte ja kui neid on, siis millistel tingimustel ja mismoodi. Eraldi võetuna jätab veel isegi Proserpina täpne opositsioon või kvadraat Päikesega indiviidile võimaluse sünnitada, ehkki see on horoskoobis sügaval peidus. Kui aga Proserpina on pingestatud Veenusega, Neptuuniga, Uraaniga ja Pluutoga ning kui need planeedid on erinevates pingeaspektides üksteisega ja Päikesega, siis on inimene viljatu. Ja ta jääbki viljatuks, nii omaenda laste sünnitamise kui oma loomingu viljade ilmaletoomise mõttes.

 

Proserpina ja planeetide aspektide variatsioonid ning tema paiknemine majades, võib anda võimaluse sünnitada lapsi, omi mõtteid, ideid, loomingut, kuid tulemuseks on selle välja hautud ja maailmale antud  idee, mõtte, mudeli vastuvõtjate võõrandumine sellest (Proserpina kvadraat Uraaniga). Seda illustreerib hästi Kassandra näide: kogukond ei võtnud tema loomingut omaks.

 

Teisi võimalikke variante: 1. Realiseerub algoritm “Kägu”. Loomingu saadused sokutatakse teistele, näiteks lapsed kui armastuseloomingu tulemus. 2. Vägivaldne võõrandumine autorist ja loomingu tulemuste andmine teiste isikute, näiteks kaasautorite, käsutusse, nende ainuisikuliseks omandiks. Iseäranis levinud on see lasteküsimuste lahendustes vanemate lahutuse puhul. See algoritm käivitub siis, kui Proserpina on ühenduses 10. maja signifikaatoriga (Saturn), aga selle “sulni paarikese” paiknemine horoskoobi omaniku majas näitab talle tegevussfääri, kus leiab aset võõrandumine loomingu viljadest. Näiteks juhul, kui see ühendus paikneb 4. majas, võõranduvad lapsed lahutuse kontekstis võimu ja sotsiaalsete normatiivsete “seaduste” kaudu (10. maja signifikaator on samuti 7. majas kõrgenduses (Saturn).

 

Proserpina pingeaspektid Marsiga annavad seemnevedeliku ja naise tupenõre bioloogilise ühildumatuse, spermatosoidide aglutinatsiooni ja lagunemise munajuhade valendikus, kutsudes esile aseptilise põletiku, millele järgneb munajuhade obstruktsioon ning orgaanilist laadi sekundaarne viljatus. Siia kuuluvad ka infektsioosse põletiku erinevad mehhanismid ning naiste munajuhade ja meeste seemnejuhade läbitavuse operatsioonilised ja traumadest põhjustatud häired. Proserpinaga ebasoodsas aspektis Merkuur ei suuda viljastamisstaadiumi käigus “sisestada” munarakku spermatosoidi kromosoomikogumit. Normaaljuhul laseb munarakk, kui teda puudutab esimene temani jõudnud seemnerakk, endasse spermatosoidi kromosoomikogumi, kattudes samaaegselt kaitsekestaga, mis tõkestab sissepääsu “teises järjekorras” munaraku juurde jõudnud spermatosoidide kromosoomikogumitele. See on Ainsale Ustavuse Printsiip. Proserpina ja Merkuuri kvadraadi puhul “kardab” munarakk kõiki ega lase endasse mitte kellegi geneetilist informatsiooni, ehkki temani on jõudnud juba mitu spermatosoidi. Asjatult liputavad nad tema ees oma sabakesi ja puksivad peakestega tema külje vastu justnagu armunu, kes koputab südamedaami uksele. Realiseerub “kõrgi kaunitari” Printsiip. Viljastumine on võimatu. Proserpina ja Merkuuri opositsioon realiseerib Kõigile Ustavuse ehk Absoluutse Truudusetuse Printsiibi. Sel juhul munarakk ei moodusta pärast esimese spermatosoidi kromosoomikogumi vastu võtmist enda ümber kaitsekesta, jäädes ligipääsetavaks kõigi temani jõudvate spermatosoidide kromosoomikogumitele. Tekib suur risk väärarengute, sealhulgas ka eluvõimetute ebardite, kujunemiseks. Samuti häirub isa- ja emapoolsete kromosoomide “kokkukleepumise” protsess. Siit tulenevad ka mõjutused kromosoomikogumi reduplikatsioonile, millega seonduvad kromosoomiaberratsioonid, millest omakorda tulenevad loote kromosoomihaigused ja kaasasündinud mutageenset laadi väärarengud.

 

Kiirituslöök(Uraan)  Proserpinale annab kiiritustõve, kaasa arvatud kiiritusest põhjustatud viljatuse. Sellise kiirituslöögi sündmust on võimalik iga inimese kaardis ette ennustada, jälgides progressiivse Uraani teed isikuhoroskoobis. Niisuguse inimese sünnikaardis on Uraani kvadraat või opositsioon ebamäärane. Kui progressiivne Uraan läheneb täpsele aspektile, kasvab tõenäosus sündmuse tekkeks märgatavalt. Sündmus kaasab ka transiitset Kuud, kui viimane siseneb ebasoodsasse aspekti sünni-Proserpina ja -Uraani vahel.

 

 

Vene keelest tõlkinud Kiiri Raal

 

Kommentaarid: 2
Kunagi astroloogiaga tegelemise algusaastail sai Proserpina kaardile kantud. Temast praktiliselt midagi teadmata. Niipalju mäletan, et pidi olema seotud immuunsusega. Nüüd lugedes tõlkeartiklit tundus asi väga huvitav ja põnev olevat. Tekkis rida küsimusi, sealhulgas, kas Proserpina on füüsiliselt reaalne taevakeha ja millised on tema efemeriidid. Või on ta fiktiivne punkt ekliptikal.
Valor 1. aprill 2010
Proserpina on fiktiivne Pluutost kaugemal asuv planeet, mida veel ei ole avastatud. Mitmed astroloogia koolkonnad kasutavad teda ja tema mõjusid on palju uuritud.Tema tiirlemisperiood on 625 aastat. Proserpinat loetakse naisalge edasiarenduseks ja “Saturni kõrgemaks väljenduseks”. Arvatakse, et ta on seotud kosmiliste väärtuste ja tõelise sünteetilise teadmisega, olles sisemise ja välimise, vaimse ja materiaalse sünteesiks. 20.02.1917 sisenes ta Kaalude märki, 02.02.1983 sisenes Skorpioni märki. Teda kasutatakse Hamburgi koolkonnas ja Globa ning tema mõttekaaslaste poolt. Efemeriidid arvutab välja ka Astro.com kui otsida teda hüpoteetiliste planeetide alt. Kuna mul on ta praktiliselt Asc-l olen teda ka alati arvestanud. Arvatakse, et tema avastamine toimub ajal, mil inimteadvuses toimub kvalitatiivne nihe ning vana arenguks mittevastav teadmiste struktuur laguneb. See saab olema karm järeleproovimine, seega oluline on otsida ikka ja jälle vastust küsimusele: kuidas minu olemus vastab ja väljendab minu vaimseid tõdesid. Proserpina puhul on rõhutatud puhtuse hoidmist eelkõige mõtetes ja soovides. Väga oluline on eetiline puhtus, füüsiline on samuti oluline, kuid teisejärguline. See on ka keha alkeemia. Temaga seostatakse keha võimet taastada oma funktsioone ja organeid. Temaga arvatakse olevat on seotud näiteks juuksed ja küüned. Olen kusagilt ka lugenud tema erinevaid väljendumisi majades, seega on teda pikemat aega uuritud. Kuna teda seostatakse ka HIV-ga, siis on tõepoolest huvitav fakt, et HIV avastati 1983.a, seega samal aastal kui Proserpina sisenes Skorpioni märki. Olen kuunud, et AIDS-I ei nakatuta kui on tegemist Armastusega. See viitaks justkui väga hästi Proserpina sõnumile, mida ta inimkonnale tooma tuleb. Samuti üha suurenev hulk õpetajaid, kes räägivad isetervendamisest, samuti on meditsiin jõudnud organite kasvatamiseni inimese enda tüviraku baasil. Näiteid sellest, et mõjud on juba olemas on juba väga palju.
Anu 1. aprill 2010
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: